[ZPĚT]

Drslavice - tvrz
jižní palác
Přestože je stavební vývoj dvoupatrového jižního paláce mnohem jednodušší, i zde zůstávají nejasnosti a sporné body. Z původního objektu se dochovalo pouze dvouprostorové přízemí rozdělené na východní průjezd a západní obdélnou místnost, vyšší konstrukce byly patrně dřevěné. Zatímco J. Muk ve svém stavebně historickém průzkumu považuje celé přízemí za dílo jedné stavební etapy, L. Svoboda ve své analýze půdorysu zaměřeného Státním ústavem památkové péče a ochrany památek soudí jinak. Již zde padla zmínka o zdivu severovýchodního nároží, které považuje za současné západnímu paláci a snad tedy pozůstatek původního ohrazení nádvoří. K němu mohly být dostavěny zbývající tři zdi uzavírající pravidelný obdélník branské budovy. Ani ty se však nedochovaly intaktně, příčku oddělující průjezd od sousední místnosti a část čelní zdi budovy považuje Svoboda až za dílo renesance. Za pravděpodobně renesanční považuje J. Muk i valené klenby s pětiúhelnými výsečemi v průjezdu i sousední obdélné místnosti. Vně budovy i do nádvoří se průjezd obrací jednoduchými polokruhově zaklenutými otvory. Z průjezdu vedou dva otvory, jeden vlevo do zmíněné sousední místnosti, druhý průchod v protější zdi vede do zbořeniště východního křídla. Podle plánů přestavby a také podle komínu v horním patře zde snad byla černá kuchyně.
Vyšší podlaží patrně nahradila starší dřevěné konstrukce někdy v období pozdní gotiky. První patro mělo jednoznačně obytný účel. I zde došlo ke změnám ve výškovém uspořádání, J. Muk při svém průzkumu odhalil vrcholky záklenků dvou oken jižního průčelí 11 cm nad úrovní stropu 1. patra, který tak musel být původně vyšší než současných 230 cm. Tomu odpovídají i v jižní fasádě zjištěné šambrány, ozdobné obvodové rámy kolem oken, které neodpovídají jejich současné velikosti. Původní výška okenních nik byla cca 290 cm a velmi se tak blíží výšce oken velkého sálu v prvním patře západního paláce. To dovoluje s velkou mírou pravděpodobnosti předpokládat, že současně s přestavbou západního paláce dostalo obdobný vzhled i první patro vstupní brány. Její zvýšení a nahrazení dřevěných konstrukcí kamennými však této monumentální přestavbě předcházelo, soudě alespoň podle odlišného okna zjištěného průzkumem v západní stěně, jehož záklenek měl výšku pouze 200 cm a které J. Muk považuje za starší než okna v jižní fasádě. Obdobné okno je i ve východní stěně, do nádvoří se zase první patro obrací oknem obdobným jako ve vstupním průčelí. Změnilo se i komunikační schéma, dnešní vstup ze sálu v prvním patře západního paláce je novodobý, není zachycen ani na plánu přestavby z roku 1777, původně se přicházelo z východního křídla.
Druhé patro má šest malých, téměř čtvercových oken - po dvou v jižní a severní stěně, po jednom ve východní a západní. Všechna odpovídají původnímu pozdně gotickému výškovému členění ještě před zvýšením stropu 1. patra a svou jednoduchostí poukazují na neobytný účel tohoto poschodí. Přístup nemohl být veden od východu jako o poschodí níže (východní přístavba v této úrovni již neexistovala), proto bylo druhé patro přístupné ze zaniklého horního patra špýcharu v úrovni dnešního sálu západního paláce.

Budova brány měla jednoduchou omítku, okenní rámy dostaly již zmíněné pravděpodobně renesanční malované šambrány. Nároží byla ozdobena malovanou iluzivní bosáží, jejíž zbytky částečně překryly opěrné pilíře, které měly za úkol vylepšit zřejmě nepříliš dobrou statiku. Podle letopočtu 1810 na pravém patníku brány byla budova upravována ještě na počátku 19. století, kdy snad vznikly i zmíněné opěráky. Jihovýchodní pilíř byl v rámci probíhající rekonstrukce odstraněn a silně narušená bosáž je postupně obnovována. Rekonstrukci již mají za sebou první a druhé patro, přízemí na svou chvíli teprve čeká.


exteriér

010928-002

010928-004

011103-009 & 010

010928-065

010928-013

010928-011
pohled od JV vstupní průčelí během a po skončení rekonstrukce iluzivní bosáže západní fasáda nádvorní fasáda detail vstupního průjezdu
detaily

010928-069

010928-070

011103-001

010928-066

010928-067

010928-068

011103-042
okno 2. patra s ozdobnou paspartou vstupní otvor s jednoduchým obloukem detail rekonstruované bosáže JV nároží JZ nároží s částečně rekonstruovanou bosáží detail narušené bosáže jihovýchodního nároží během rekonstrukce pokus o rekonstrukci dobové okenní tabule

interiér

1. patro

011103-033
interiér prvního patra
pohled k západu

011103-032
schodiště z 1. do 2. patra

010928-054
ručně opracovaný dřevěný sloup

2. patro
pseudorenesanční nábytek v interiéru 2. patra

010928-057

011103-034

011103-035

011103-036

© 2001, 2002 Zany