[HLAVNÍ STRÁNKA]

Fulštejn
zřícenina rozsáhlého renesančně přestavěného gotického hradu na místě pravěkého hradiště

Fulštejn


Poloha: na ostrohu nad korytem řeky Osoblahy na jižním okraji obce Bohušov (okr. Bruntál)
Majitel: Dana a Pavel Dokoupilovi
Uživatel: majitelé
Adresa: Bohušov 222, 793 98
telefon: +420 554 642 023
WWW: http://www.fulstejn.bruntalsko.com
e-mail: idstav@bruntalsko.com
Otevřeno: zřícenina = volně přístupný
Doprava: vlak 500 m (Bohušov), bus 1 km, parkoviště (i bus) 1 km
od vlaku i autobusu směrem na Koberno a Slezské Rudoltice. Přes železniční přejezd mírným stoupáním k pískovně, za ní odbočit vpravo a po cestě směrem k lesíku. Druhá cesta vede z parkoviště u rekr. střediska pod hradem po lávce přes řeku a trať úzkokolejky po cestě nahoru na hrad.
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
Datum návštěvy: 15.4. 2001


Rozlehlý a velmi dobře opevněný hrad vznikl v polovině 13. století na kraji svahu nad říčkou Osoblahou. Při jeho stavbě bylo využito pravěkého hradisko, zejména jeho valové opevnění. Tuto doměnku potvrzují i archeologické nálezy, které jeho vznik řadí do období cca 1000-750 před n.l. Stavebníkem hradu byl stolník olomouckého biskupa Herbord z Fulmu. Rozsáhlá stavba byla nad možnosti i tak významného feudála, dovolit si ji mohl pouze za výrazné spoluúčasti svého lenního pána. První přímá zmínka o existenci hradu pochází z roku 1255.
Rozsáhlý hrad nejspíše Přes 300 metrů dlouhý areál je přibližně v polovině rozdělen na předhradí a jádro hradu. Jádro samotné je také mělkým příkopem přibližně v polovině rozděleno na "přední" a "zadní" hrad. Kolem celého svého obvodu bylo obkrouženo impozantním příkopem a valem. O jeho zástavbě v této fázi nic nevíme. Obdobně mohutnou soustavou tří podélných mírně prohnutých valů pravěkého původu s mezilehlými příkopy je od východu chráněno i předhradí. Na jeho západní straně se dochovala cca 22 metrů dlouhá hradba, která je nejspíše jediným zbytkem zdiva této stavební fáze.
V roce 1275 odkoupili Fulštejnové i dosud biskupskou polovinu hradu, který se tak ocitl v jedněch rukách. V držení Herbordových potomků hrad setrval až do 16. století. Za husitských válek zůstali věrni katolické straně, o osudech hradu v té době nemáme žádné zprávy. Roku 1476 byl hrad dobyt stoupenci Matyáše Korvína. Někdy na přelomu 15. a 16. století byl hrad výrazně přestavěn a teprve z této fáze pocházejí nejstarší dodnes dochované zbytky zdiva.
V jihovýchodní části zadního hradu to jsou zbytky tříprostorové budovy vestavěné postupně mezi velkou "věž" ve východním nároží a menší věžici v nároží jižním. Zmiňovaná východní "věž" je okrouhlá stavba půdorysu s poměrně velkým vnitřním průměrem. Z dalších indicií usuzují prameny, že je také pozdně gotického původu. Nevylučují však, že ve stejném místě mohla původní věž Herborda z Fulštejna stát. Před věžici a obvodovou hradbu byla v jižním nároží předsazena mladší štítová zeď. Kromě těchto staveb se v zadním hradě dochovala již jen další věžice v západní části a zbytky obdélné budovy v jihozápadní části. Z předního hradu se v této fázi zachovala část západní obvodové hradby a zbytky vstupní brány v severním nároží. Přednímu hradu dominuje budova v jihozápadním nároží naproti "věži" zadního hradu. Na jejím původu se prameny neshodnou, některé ji považují za goticko-renesanční kapli či kostel, jiné zase za zbytky renesančního paláce. Obranu čela jádra posílila mohutná zemní dělostřelecká bašta vybíhající z čelního valu nad vstupní bránou a dvě drobnější bašty na východní straně téhož valu.
Za Sedlnických z Choltic byla po roce 1566 provedena zmiňovaná renesanční přestavba. Po konfiskacích roku 1622 byl hrad během třicetileté války základnou švédských vojsk a při jejich odchodu byl patrně pobořen.


půdorys

půdorysný plán
(celá dispozice)

půdorysný plán
(jádro)ikonografie
není k dispozici


fotoalbum

předhradí

010415-019
příkop mezi středním (vlevo) a vnějším (vpravo) valem

010415-020
střední val

010415-021
zbytky parapetní zdi vnitřního valu

010415-023
sled valů předhradí od západu

010415-024
jihozápadní část předhradí
(v pozadí jádro)

010415-025
hradba na severozápadě předhradí

010415-026
detail hradbyjádro

010415-064
vnější líc obvodové hradby na západě předního hradu

010415-062
západní bok jádra s věžicí zadního a hradbou předního hradu

okružní příkop a val

010415-074
čelní příkop - pohled z bašty nad koridorem

010415-040
čelní příkop a valy jádra
pohled ze dna příkopu u brány

010415-031
příkop a val na západní straně jádra

bašty v čele jádra

bašty na jihovýchodě

010415-077
jihovýchodní bašta

010415-078
východní bašta

velká bašta nad koridorem

010415-075
pohled od jihu se zřetelnými dvěmi úrovněmi

010415-022
pohled od východu z předhradí

010415-027
pohled od severu

přední hrad

brána se vstupním koridorem

010415-029
vstupní koridor proražený v čelním valu

010415-030
relikt zdiva u začátku koridoru

010415-076
brána od východu

010415-033
brána od severu

010415-036
interiér brány od severovýchodu

010415-038
vnitřní líc severní stěny

010415-039
vnitřní líc jižní stěny

010415-041
od východu ze dna příkopu

renesanční palác

010415-042
severní fasáda

010415-043
pohled od východu

010415-044
arkýř s klenutou nikou

010415-045
jižní nároží

010415-065
vnitřní líc severní stěny

010415-066
vnitřní líc západní stěny severní místnosti

010415-067
zbytek nádvorní fasády a navazující hradby

010415-068
interiér jižní místnosti s arkádou do arkýře

010415-069
výklenek v jižní stěně arkýře

010415-070
východní kout severní místnosti

010415-071
severní kout severní místnosti

010415-072
střep příčky mezi trakty

010415-073
pohled od východu

zadní hrad

torzo okrouhlé věže

010415-046
pohled od východu

010415-047
líc zdiva

jihovýchodní nároží s palácem, štítovou zdí a věžicí

010415-048
interiér východního křídla paláce

010415-049
příčka mezi místnostmi východního křídla paláce

010415-050
interiér jihovýchodního nároží s věžicí

010415-051
vnitřní půlválcová věžice

010415-054
obvodová hradba jihovýchodního nároží a štítová zeď

010415-055
vnější líc plášťové hradby

010415-056
plášťová hradba s věžicí od jihozápadu

010415-057
plášťová hradba s věžicí od jihu

010415-059
detail věžice od jihu

západní věžice

010415-063
pohled od jihozápadu

010415-061
detail věžice

© 2001 Zany