[HLAVNÍ STRÁNKA]

Vartnov
zřícenina gotického hradu

Poloha: na osamoceném pahorku na okraji chatové osady Pocheň (Brumovice) (okr. Opava)
Majitel: ??
Uživatel: ??
Otevřeno: zřícenina = volně přístupný
Doprava: bus 1,5 km (Úblo), vlak 5,5 km (Úvalno - 2 km na rozcestí, odtud 3,5 km do osady Pocheň), parkoviště 300 m
V turistické mapě KČT je hrad chybně označen mimo osadu Pocheň, ve skutečnosti se nachází na jejím okraji. Přichod k objektu není nijak označen, z hlavní ulice odbočit za č.p. 11 do boční ulice, cca po 100 m stojíme před čelem hradního jádra
Prameny:
  1. Pavel Kouřil, Dalibor Prix, Martin Wihoda: "Hrady českého Slezska", Arch. ústav AV ČR, Brno 2000
  2. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
Datum návštěvy: 15.4. 2001


Roku 1342 se na Opavsku poprvé objevil rod pánů z Warty, kteří snad mohli založit hrad Wartenau, tedy Vartnov. Krátce poté přešel hrad do vlastnictví rodu pánů z Holštejna. Poprvé byl hrad výslovně zmíněn roku 1377 při dělení údělů mezi syny vévody Mikuláše II Opavského. Roku 1421 prodali pání z Holštejna a Vartnova hrad vévodovi Janu II. Jeho synové postoupili někdy před polovinou 15. století Vartnov Bírkům z Násilé. Za česko-uherských válek byl hrad dobyt a vypálen, kdo byl v té době jeho majitelem a na které straně konfliktu stál nelze s určitostí říci. Poté již nebyl obnoven a roku 1523 je uváděn jako pustý.
Hrad byl postaven na osamocené skalní kupě obklopené mohutným příkopem zčást vysekaným ve skále, před kterým byl navršen val. Oválné jádro hradu bylo obehnáno cca 2,5 metrů silnou plášťovou zdí. Na jižní straně před hradbu předstupovala věžová brána, do níž ústil most přes příkop. Obranu citlivého vstupu doplňoval úzký parkán. Při západní straně jádra stála dvouprostorová budova s přesunutým krytým vstupem. Směrem k bráně stála ne této straně další budova, jejíž zbytky jsou dnes silně poškozeny destrukcí terénu. Další něpříliš jasná budova stála na opačné straně v jihovýchodní části jádra. V severním oblouku hradby stál pravděpodobně původní hradní palác.
V další fázi byla severní čtvrtina oddělena od zbytku jádra příčnou zdí. Západní polovinu zadního oddílu tvořil patrně palác, ze kterého se dodnes dochovala přízemní valeně klenutá místnost v severozápadním nároží. V jihozápadním nároží byl odkryt lomený portál. Východní polovinu tohoto oddílu tvořil dvorek s roubenou studnou.


půdorys

půdorysný plán

pokus o rekonstrukci stavu v 15. stoletíikonografie

situace hradu a okolí roku 1474
(H. Horny, 1934)fotoalbum

parkán

brána

010415-153
čelo jádra s bránou přes šíjový příkop

010415-152
brána od jihu

010415-188
západní bok brány

010415-154
příčka mezi chodbičkou pro pěší a průjezdem brány

010415-155
vnitřní líc západní stěny chodbičky pro pěší

010415-156
vnitřní líc východní stěny průjezdu

010415-157
vnitřní líc západní stěny průjezdu

palác s dvorkem a studnou

palác

010415-165
zbytky rozvalené jižní zdi
(pohled z nádvoří)

010415-180
vnitřní líc východní zdi paláce

010415-181
terénní relikty interiéru


010415-170
severní část východní zdi

010415-172
jižní část východní zdi

010415-173
portál v jižní části

klenutá místnost v severovýchodním koutě paláce

010415-179
vstupní průčelí

010415-175
portál

010415-176
vstupní stěna interiéru

010415-177
severní stěna interiéru

dvorek

010415-166
rozvalený vnější líc jižní hradby

010415-167
vnitřní líc jižní hradby dvorku

010415-168
východní kout s prohlubní po studni

010415-169
oblouk severní hradby

010415-171
drážka v severní hradbě v sousedství paláce

západní budova

010415-159
pohled od severovýchodu

010415-160
severní místnost

010415-161
jižní místnost

010415-162
příčka mezi severní a jižní místností

010415-163
zbytky přístavku s chodbou

jižní budova

010415-183
terénní relikty jižní budovy od severu

hradby a parkán

010415-164
hradba mezi západní budovou (vlevo) a palácem (vpravo)

010415-158
nádvorní líc hradby východně od brány

010415-182
jihovýchodní úsek hradby

010415-184
hradba jižně od západní budovy

010415-185
vnější líc hradby jižně od západní budovy

010415-186
vnější líc západní hradby a západní budovy

010415-187
relikt parkánové hradby na západě jádra

© 2001 Zany