[HLAVNÍ STRÁNKA]

Cimburk
zřícenina gotického hradu

Poloha: na podlouhlém vrcholu nad Městečkem Trnávka (okr. Svitavy)
Majitel: ČR
Uživatel: Státní lesy
Otevřeno: volně přístupný
Doprava: vlak 1,5 km (Městečko Trnávka, žst), bus 1 km (Městečko Trnávka, kino), parkoviště (i bus) 1 km
Prameny:
  1. Miroslav Plaček: "Hrady a zámky na Moravě a ve Slezsku", Libri, Praha 1996
  2. Tomáš Durdík, Pavel Bolina: "Středověké hrady v Čechách a na Moravě", Argo, Praha 2001
Datum návštěvy: 20.9. 2000


Hrad byl založen na přelomu 13. a 14. století, již roku 1308 zde Bernart z Cimburka datoval svou listinu. Hrad musel být založen jen krátce předtím, neboť Bernartův otec Ctibor se psal ještě po Lipnici.
HRad vymezovala mohutná zalamovná zeď ve tvaru oválu. Na západní a snad i na severní straně k ní byl přiložen palác. Hrad pravděpodobně patřil mezi hrady s plášťovou zdí, definitivně to však může potvrdit až archeologický průzkum. Na jižní straně jádra je pahorek skrývající ve svých útrobách zbytky nějaké stavby, kterou někteří autoři považují za obytnou věž. Teprve výzkum však může odhalit její přesnou podobu a dobu vzniku, tedy zda již byla součástí novostavby či zda náleží některé z pozdějších přestaveb.
Bernart na Cimburku nezůstal příliš dlouho, již někdy kolem roku 1330 jej směnil s Jindřichem z Lipé za území v okolí Střílek, kde si postavil nový hrad stejného jména, pro odlišení zpočátku nazývaný Nový Cimburk. Jindřichův stejnojmenný synovec prodal hrad roku 1365 markraběti Janu Jindřichovi. Jeho syn markrabě Jošt zapsal Cimburk roku 1407 Markétě ze Šumvaldu, jejíž manžel ho roku 1446 vložil Vaňkovi Černohorskému z Boskovic.
Páni z Boskovic ve druhé polovině 15. století hrad výrazně přestavěli. Na východní straně jádra do okružního příkopu zvenči k obvodové hradbě postavili dlouhý patrový palác s valeně klenutým suterénem. Nelze však vyloučit že budova je poněkud staršího data. Nejpozději v této době jádro minimálně z jihu a západu obklopil parkán. V jeho jihozápadním nároží uvádí M. Plaček vstupní věž viditelnou ještě na plánu z roku 1912.
Na jih od jádra vzniklo nové téměř obdélné předhradí zesilující obranu přístupové cesty do hradu. Vstupovalo se do něj v jihovýchodním nároží čtverhrannou vstupní bránou mírně vysunutou před čelné hradbu. Opačné jihozápadní nároží zaujala mohutná okrouhlá dělostřelecká bašta. Její kupolí zaklenuté přízemí umožňovalo umístění těžkých děl i v patře a významně tak posilovalo její palebnou sílu. Před čelní hradbu byla vysunuta téměř celou svou hmotou, částečně však mohla postřelovat i západní bok předhradí a jádra. Tímto směrem byly namířeny i tři střílny v západní hradbě předhradí, ke které zevnitř přiléhal lehčí objekt, po kterém ve zdi zůstala řada otvorů pro trámy. Z této doby snad pochází i valové opevnění kolem celého hradu, které před čelním příkopem předhradí tvořilo zvláštní vstupní pevnůstku, ve které se lomila cesta k mostu přes příkop.
Boskovicové drželi Cimburk až do roku 1545, kdy prodali Cimburk Šimonu Ederovi ze Štiavnice, který získal velké jmění důlním podnikáním, které mu přineslo přízeň císaře Ferdinanda i povýšení do šlechtického stavu. Jeho rod však vymřel roku 1598 a Cimburk se neznámým způsobem dostal do rukou Adama Věžníka z Věžník. Po bitvě na Bílé hoře koupil Cimburk kníže Karel z Lichtenštejna a připojil ho k moravskotřebovskému panství. Za třicetileté války se na hradě usadila císařskéá posádka, poté ještě sloužil k pobytu úředníků, ale po požáru roku 1776 zpustnul.půdorys

půdorys hradu
(podle J. Svobody)

rekonstrukce hradu na konci 14. století

půdorys hradu
(podle P. Boliny a T. Durdíka)

rekonstrukce hradu po pozdně gotické přestavbě
(podle P. Boliny a T. Durdíka)ikonografiefotoalbum

jádro
severní oblouk plášťové hradby
celkové pohledy

000920-001
od západu

000920-003
od severozápadu

000920-012
od jihu

000920-026
od jihovýchodu

000920-021
od severu

000920-024
od východu


detaily

000920-022
branka na severu

000920-023
západní opěrák

000920-020
střední část přízemí se zbytkem nádvorní zdi západního paláce

000920-031
okno v 1. patře s kapsami po stropních trámech

000920-032
zdivo 1. a 2. patra se zbytkem nádvorní zdi západního paláce


západní křídlo pánů z Cimburka
valeně klenuté přízemí

000920-010
vstup

000920-016
interiér od jihu

000920-017
SV roh s původním vstupem

000920-019
původní vstup z nádvoří


000920-013

000920-018

000920-002

000920-038
střep zdiva na jihozápadě jižní část v pohledu z klenutého přízemí střep zdiva na jihozápadě


000920-014

000920-029

000920-033
čtvercový přístavek neznámého účelu na jihu


boskovický palác v parkánu


000920-004
severovýchodní nároží

000920-005
východní stěna

000920-006
jihovýchodní nároží

000920-008
dělící příčka a vých. zeď od jihu

000920-009
jihovýchodní nároží severní místnosti

000920-025
interiér severní místnosti
pohled od severu k jihu

000920-007

000920-027

000920-028

000920-034
střep nádvorní zdi dělící příčka od severu okno severní místnosti


suťový kužel na jihu jádra

000920-035
pohled od jihu

000920-037
pohled od jihu (detail)

000920-030
pohled od severu

000920-067
pohled od jihovýchodu

000920-065
jihovýchodní část


předhradí

západní hradba

000920-040
celkový pohled

000920-041
severní část

000920-042
jižní část s baštou


000920-057
severní část z předhradí

000920-064
celkový pohled z předhradí

okrouhlá bašta

000920-043
pohled od západu

000920-050
pohled od jihu

000920-047
pohled od východu


000920-056
od severovýchodu

000920-060
vstup od severu

000920-061
interiér

000920-062
zbytky vstupu

vstupní branská věž

000920-048

000920-049

000920-051

000920-052

000920-054
pohled od jihovýchodu brána a čelní hradba od jihozápadu východní zeď severovýchodní nároží a navazující hradba


000920-053
interiér od severu

000920-058
a od severozápadu

000920-059
západní zeď a navazující čelní hradba

000920-063
celkový pohled na čelo s bránou a okrouhlou baštou


000920-046
zděná plenta na dně čelního příkopu předhradí

000920-066
nároží zdiva na hraně příkopu mezi jádrem a předhradím
(snad zbytky pilíře mostu z předhradí do jádra)

000920-068
zbytky valu na západě od předhradí

© 2000, 2001 Zany