[HLAVNÍ STRÁNKA]

Skalná (Vildštejn)
1) románský, goticky a renesančně přestavěný hrad
2) renesanční tvrz v severní části městečka
3) zámek z 18. stol. v předhradí hradu
4) zámek z 18. stol. ve východní části městečka


Poloha: hrad na žulovém ostrohu nad potokem Sázek na JZ okraji městečka Skalná, v předhradí zámek (okr. Cheb)
Majitel: fyzická osoba
Uživatel: ??
Expozice: objekt hradu je přestavován k výstavním a pohostinským účelům, v zámku mají být stánky a dílny dobových řemeslníků
Otevřeno: v roce 2001 by již měla být v provozu restaurace v přízemí hradu
Prohlídka: majitel je vstřícný a na požádání ochotný vpustit návštěvníky do objektu
Doprava: bus 300 m (linka č. 410130 Cheb - Plesná), vlak 1, 5 km (zast. Skalná, trať Cheb - Luby)
parkoviště 300 m
mapa KČT 1: 50000 č. 1 "Ašsko a Chebsko", čtverec C2
Prameny:
  1. Jiří Úlovec: "Hrady, zámky a tvrze na Chebsku", Chebské muzeum, Cheb, 1998
  2. Tomáš Durdík: "Ilustrovaná encyklopedie českých hradů", Libri, Praha 1999
Datum návštěvy: 29.9. 2000


Hrad byl založen po roce 1200 snad Vojtěchem Nothaftem a pojmenován Vildštejn, kteréž jméno převzali i potomci Vojtěcha. Ti drželi hrad do roku 1299, kdy je prodali Janovi Rabovi z Mechelsgrünu. Ti drželi panství po celé další století až do roku 1349, kdy jej prodali chebskému rodu Frankengrünerů, které v držení panství roku 1439 vystřídali Gumerauerové. Od nich koupili hrad i panství Šlikové, po deseti letech pak Wirspergové a v roce 1596 Trautenbergové. Jijich potomci drželi Vildštejn až do roku 1799. V letech 1799-1884 na panství hospodařili Wilhelmové, poté až do 1. světové války Wolkenstein-Trostburgové. Až do roku 1945 pak továrnická rodina Geipelů.
Románský hrad Vildštejn byl postaven na žulovém ostrohu nad potokem Sázek. Od městečka jej odděloval příkop, za ním stálo předhradí a za dalším příkopem stálo jádro hradu. Průčelí dominovala čtverhranná věž se zdmi 3,5 metrů silnými. na severu se k ní přimykala hradní kaple s půlkruhovou apsidou. V severozápadní části jádra nad potokem stál palác, jehož původní podobu díky mnoha přestavbám dnes nezáme.
Teprve kolem roku 1400 byl Vildštejn zásadně přestavěn, zejména byla rozšířena obytní plocha. Starý palác byl rozšířen k jihu a volný prostor vedle věže zaplnila další obytná budova. V 16. století bylo zastavěno i nepříliš velké nádvoří mezi palácem a kaplí. V polovině 18. století byla zrušena románská kapla a do její lodi byl přeložen vstup do hradu. Hrad byl dále využíván k hospodářským účelům a jako byty.
Kolem roku 1763 byla ve východní části předhradí postavena na starších základech nová dvoukřídlá zámecká budova. Vstup byl druhotně osazen románským portálem ze zadního hradu. Zámek byl až do poloviny 20. století využíván majiteli, poté sloužil jako byty, nedávno však vyhořel.
Když bylo roku 1541 panství rozděleno na Horní a Dolní Vildštejn, vznikla na severovýchodě od městečka obdélná renesanční tvrz. Ta sloužila majitelům až do poloviny 18. století, kdy byla jihovýchodně od ní postavena nová zámecká budova. Ta byla v 60. letech nemilosrdně odstraněna a o její podobě nevíme prakticky nic.
Románský hrad a zámecká budova v jeho předhradí jsou dnes v soukromých rukou a jeho majitel je přestavuje na turistické centrum. V přízemí hradu má být snad již do konce tohoto roku hotovo restaurační zařízení, další prostory mají sloužit k výstavním účelům. Zámecká budova pak má sloužit jako dílny a obchůdky dobových řemeslníků.půdorys

výřez z katastrální mapy z r. 1841

přízemí

sklepy

půdorys přízemí
zámku v předhradí

vstupní průčelí
zámku v předhradí

půdorys přízemí renesanční tvrzeikonografie

kresba F.A. Hebera z roku 1846

kresba K. Liebschera publikovaná r. 1896fotoalbum
hrad

000929-047
severovýchodní nároží se zbytky kaple

000929-048
severní průčelí

000929-049
severozápadní nároží s obloukem západního průčelí

000929-050
západní průčelí

000929-064
vstupní (východní) průčelí

interiéry
sklepy přízemí

000929-054
sklep pod bývalou kaplí
pohled k východu

000929-055
centrální místnost sklepa

000929-052
severozápadní místnost

000929-053
jihozápadní místnost

1. patro 2. patro

000929-056
severozápadní místnost

000929-057
severní místnost

000929-058
místnost za věží

000929-059
velký sál

podkroví

000929-060
zbytky podlahy v jižní částizámek

000929-069
vstupní průčelí - severní část

000929-061
západní průčelí

000929-062
západní nároží

000929-063
jihozápadní rizalit se schodištěm

000929-065
západní sál 1. patra

© 2000, 2001 Zany