Terminologický slovník


F

fideikomis, svěřenectví právně zajištěné nedělitelné, nezcizitelné a neprodejné rodinné svěřenectví, tj. soubor majetku dědičný podle pravidel stanovených zůstavitelm. Fideikomis bránil nerozvážnému hospodaření a tím zchudnutí rodu. Držitel fideikomisu byl jen jeho správcem měl povinnost vyživovat ostatní členy rodiny a neztenčené svěřenectví předat dědici
zřízení fideikomisu povoloval panovník a vyžadovalo souhlas všech čekatelů a žijících členů rodu. Smrtí posledního člena rodu fideikomis zanikal.
Podle způsobu dědické posloupnosti se dělí na: majorát, seniorát, primogenituru, minorát, juniorát a ultimogenituru
flankování boční střelba, ostřelování paty opevnění z vystupujících prvků (věží, bašt) - pokrývá "mrtvý" prostor, který obránci hradby nemohli z ochozu zasáhnout, aniž by se vyklonili a vystavili se tak útoku nepřítele
francouzský kastel pravidelný vícevěžový hrad převážně s okrouhlými flankovacími věžemi, které tvoří systém umožňující aktivní obranu. U nás byl poprvé použit kol. roku 1230 při stavbě hradu Týřova, dalšími ukázkami jsou Konopiště, Džbán, Úsov.
freska (it. al fresco = na čerstvo) malba na čerstvou vlhkou omítku